Soaps & Shampoo – Tatvikayurveda.com
Rs.375.00
Rs.195.00
Rs.375.00
Rs.195.00
Rs.950.00
Rs.375.00
Rs.195.00

Shampoo & Conditioner (Premium)

Bhringraj & Methi Shampoo/200ml

Rs.950.00

Luxury Herbal Soap(100gms)

Chamomile & Rosemary Soap/100 Gm

Rs.375.00